Славица Благојевић – Лешје,Србија

ПИТЕР, РУСИЈА

Долазим из петросне пустиње, у бошчи је водени сат,
С планине Баба, боје зеленог панонског мора, и котлина
Тамнијег сумрака од поникве саме.
Преко далеких градова, река, из шума богатих грађом –
Нагињем се над скрипторијумом
И на пергамент бацам маринску боју Неве

Три хиљаде километара, пергамената дајте ми!
Пуне су ми бисаге људских судбина,
Познајем исток љубави и ноћ осаме.
Имам кише и кошаве за стотине пролећа и јесени,
Имам прегршт малених зорњача блиставих
Нагињем се над скрипторијумом
И на пергамент бацам маринску боју Неве.

ПОВЕДИ МЕ ДО НЕВЕ

Поведи ме до Неве далеко од мене саме.
Бих да се отиснем од куће пужа ове сад.
Где по мени осамној пустих киша да пљушти
Кроз високи мој прозор и ветру да убира пој
Славуја и шуштавог лишћа лешниковог
Ту покрај мене. Путовати само што даље од мене,
Даље од везаног живота,
Даље од успомена, од дана сутрашњег,
Налик баченом камену, у дубоку висину неба.

Да ли ћеш ме на обале Неве повести?
Какав ли пехар вина могу испити крај тебе
Да бесмисао пређе у оно непојамно?
Дрхтући у твојој ластана топлини, осећам ти
Крила у моје груди спуштена. Шакали кевћу
У пољском бунару и пацови се пењу избелели уз
Дивље лијане. Груди су ти саливене с реком, у плавој блузи
С ордењем, и твоје лице патетично попут перја лабуда.
Поведи ме са собом, поведи!
Сакрићу у теби бити као у дрвету липе
Изmеђу плоче и боје иконописца иконе њене
На четкици што из боје цурне, кад на стаблу
окце неко ново избије!

Славица Благојевић – Анисија Цреповић

              Биографија: Славица Благојевић (Анисија Цреповић

                     Славица Благојевић рођена је 13. октобра 1958. године. Живи у селу Лешја у Малој Светој Гори Лештијанској, а у баштинии Петрушкој. Србија.

                   Чланица је Удружења књижевника Србије и председница Књижевне заједнице – Насеобина уметника „Лештијанска пустиња“, Лешје. Директорка је манифестације „Петрус настамба уметника“ у Лешју од 2004. године. Директор је издавачке куће „Анисија“, Лешје. Члан Удружења хаиђина Србије и Црне Горе, Београд и члан удружења писаца „ Др. Мирко Бањевић “, Параћин. Члан Удружења за одбрану ћирилице „Добрица Ерић“, Београд.  

                 Славица Благојевић је такође чланица Удружења новинара Србије и огранка Удружења новинара Поморавље, Јагодина. Главна и одговорна уредника међународног  Е-часописа за језик, књижевност и културу „Петрушка настамба“ Лешје. Стални је сарадник часописа:  „Идентитет“ – Смедерево, „Невскаја формула» – Санкт Петербург и хонорарни дописник недељне новине «Нови пут»- Јагодина. Славица Благојевић је главни и одговорни уредник међународног часописа за језик, књижевност и културу «Петрушка настамба», Лешје.

                     Славица Благојевић је сликарка  на кинеској свили  – Хаига, од 1991. године и награђивана је за поезију и сликарство.

                      Поезијом и прозом се бави од основне школе, а радови су јој објављени у часопису „Нови Поповац“, Поповац. Песме су јој објављене у педесетак антологија песама и преведене на руски, македонски и енглески језик. До сада је објавила седам песничких збирки, од којих три садрже хаику поезију. Пише књижевне критике и илуструје књиге. Славица  пише песме, прозу, хаику поезију, хаибун, монографије и кратке приче и уређује књиге.

                      Славица Благојевић је одслужила добровољни војни рок са чином «водник».   Славица је витез дама Темпларског реда Србије – ОСМТХ Београд. Завршила је курс за манекене у Београду 1976. године.

                       Српски писци доделили су јој псеудоним Анасија Цреповић песмом „ И стуб и грана“ – Адам Пуслојић ју је званично прогласио Анисијом, инокињом, кћерком војводе Црепа Вускославића обласног господара Петруса. На њен уметнички опус рада је петрушка област и  средњи  век  са коришћењем црквенословенског језика у књижевности.   

                         Мото Славице Благојевић гласи: „Мој језик је црквенословенски.  Срце је моје живи извор ватре у  њему куца водни сат»!

                              Проф.др Димитрије Калезић,протојереј-ставрофор

   CURRICULUM VITAE

                                   Slavica Blagojević (Anisija Crepović)

                     Slavica Blagojević was born on 13th October, 1958. She lives in the village of Lešja in Mala Sveta Gora Leštijanska, Serbia.

                   She is a member of the Association of Writers of Serbia and president of the Literary community – Artist Settlement “Leštijanska pustinja”, Lešje. She has been director of the cultural gathering “Petrus Artist Settlement” in Lešje since 2004, director of the publishing house “Anisija”, Lešje, member of the Association of Haiku Writers of Serbia and Montenegro, Belgrade and member of the association of writers “Dr. Mirko Banjević”, Paraćin. Member of the Association for the Defense of the Cyrillic Alphabet „Dobrica Erić“, Belgrade.

                 Slavica Blagojević is also a member of the Journalist Association of Serbia and of the Journalist Association branch office Pomoravlje, Jagodina. She is the editor-in-chief and publisher of the e-journal for language, literature and culture “Petruška nastamba” Lešje. She is a contributing journalist for various journals: “Identitet”, Smederevo, “Nevskaja formula”,   Saint Petersburg, and an editor of the electronic journal for poetry and art “Petrusna nastaba”. She is a and editor-in-chief part-time contributing reporter for the weekly magazine “Novi put”, Jagodina.

                     Slavica Blagojević has been the Haiga painter on Chinese silk since 1991 and has been awarded for her poetry and painting.

                      She has been writing poetry and prose since her primary school and her works have been published in the journal “Novi Popovac”, Popovac. Her poems have been published in about fifty anthologies of poems and translated to Russian, Macedonian and English. She has so far published seven collections of poems, three of them containing haiku poetry. She writes reviews and illustrates books. Moreover, she writes poems, prose, haiku poetry, haibun, monographs and short stories, and she edits books.

                      Slavica Blagojević completed her voluntary military service and has the rank of the sergeant in the Army reserve. She is the lady knight of the Templar Order of Serbia OSMTH Belgrade. She completed the course for fashion models in Belgrade in 1976. 

                       Serbian writers awarded her an alias Anasija Crepović for the poen “A Pillar and a Branch” – Adam Puslojić. Her artistic opus is influenced by the mediaeval Petruška region.

                        The maxim of Slavica Blagojević is the following: “My language is Church Slavic. My heart is the living source of fire in which a water clock ticks!” 

            Биография:      Славица Благоевич (Анисия Црепович)

Славица Благоевич родилась 13  октября 1958 года. Живет в селе Лешье, близ монастырского комплекса XIV века, называемого «Малая Святая Гора Лештианская».  В Сербии.

Член Союза писателей Сербии в Белграде. Председатель литературного общества «Поселение художников Лештианская пустынь» (Лешье). С 2004 – директор фестиваля искусств «Петрус – обитель художников (серб. Петрус настамба уметника)» (Лешье). Член Общества хайдзинов Сербии и Черногории (Белград), Союза писателей «Д-р Мирко Баневич» (Парачин), общества «Кириллица» (Белград), общества в защиту кириллицы «Добрица Эрич» (Белград). Директор издательства „Анисия“, Лешье

Член Союза журналистов Сербии (Белград) и Содружества журналистов Поморавья (Ягодина). Постоянный сотрудник  публикуется в журналах: «Идентитет» (Смедерево) , „Невская формула“ (Санкт-Петербург). Гонорарный сотрудник еженедельной газеты «Нови пут» (Ягодина).   Главный редактор и издатель международного электронного журнала по языку, литературе и культуре “ Петрушка Настамба“.

С 1991 г. занимается живописью хайга. Лауреат премий в области поэзии и живописи.

Славица Благоевич начала писать стихи и прозу с первого класса начальной школы. Тогда же её первые литературные опыты были опубликованы в газете «Нови Поповац». Стихи С. Благоевич вошли более чем в 50 поэтических сборников и переведены на русский, македонский и английский языки. Поэтесса опубликовала семь сборников стихов, из них три в стиле хайку. Занимается иллюстрированием, рецензированием и редактированием книг, пишет стихи, поэмы, поэтические произведения в стиле хайку и хайбун, монографии и рассказы.

Отслужила добровольцем срочную службу, имеет звание сержанта запаса. В 1976 г. прошла курсы манекенщиц в Белграде.

Творческий псевдоним «Анисия Црепович» в честь монахини XV века дал ей поэт Адам Пуслоич в своем стихотворении-посвящении «И стуб и грана» (И ствол, и ветвь) при единогласном одобрении сербских писателей.

Основная область деятельности Славицы Благоевич – сохранение духовного наследия области Петрус в Сербии. Её девиз:  „Мой язык церковно-славянский. Мое сердце – живой источник огня, в нем дом  водяные часы“.

                                        Проф.др Димитрие Калезич, 

              Биографија: Славица Благојевић (Анисија Цреповић

                     Славица Благојевић рођена је 13. октобра 1958. године. Живи у селу Лешја у Малој Светој Гори Лештијанској, а у баштинии Петрушкој. Србија.

                   Чланица је Удружења књижевника Србије и председница Књижевне заједнице – Насеобина уметника „Лештијанска пустиња“, Лешје. Директорка је манифестације „Петрус настамба уметника“ у Лешју од 2004. године. Директор је издавачке куће „Анисија“, Лешје. Члан Удружења хаиђина Србије и Црне Горе, Београд и члан удружења писаца „ Др. Мирко Бањевић “, Параћин. Члан Удружења за одбрану ћирилице „Добрица Ерић“, Београд.  

                 Славица Благојевић је такође чланица Удружења новинара Србије и огранка Удружења новинара Поморавље, Јагодина. Главна и одговорна уредника међународног  Е-часописа за језик, књижевност и културу „Петрушка настамба“ Лешје. Стални је сарадник часописа:  „Идентитет“ – Смедерево, „Невскаја формула» – Санкт Петербург и хонорарни дописник недељне новине «Нови пут»- Јагодина. Славица Благојевић је главни и одговорни уредник међународног часописа за језик, књижевност и културу «Петрушка настамба», Лешје.

                     Славица Благојевић је сликарка  на кинеској свили  – Хаига, од 1991. године и награђивана је за поезију и сликарство.

                      Поезијом и прозом се бави од основне школе, а радови су јој објављени у часопису „Нови Поповац“, Поповац. Песме су јој објављене у педесетак антологија песама и преведене на руски, македонски и енглески језик. До сада је објавила седам песничких збирки, од којих три садрже хаику поезију. Пише књижевне критике и илуструје књиге. Славица  пише песме, прозу, хаику поезију, хаибун, монографије и кратке приче и уређује књиге.

                      Славица Благојевић је одслужила добровољни војни рок са чином «водник».   Славица је витез дама Темпларског реда Србије – ОСМТХ Београд. Завршила је курс за манекене у Београду 1976. године.

                       Српски писци доделили су јој псеудоним Анасија Цреповић песмом „ И стуб и грана“ – Адам Пуслојић ју је званично прогласио Анисијом, инокињом, кћерком војводе Црепа Вускославића обласног господара Петруса. На њен уметнички опус рада је петрушка област и  средњи  век  са коришћењем црквенословенског језика у књижевности.   

                         Мото Славице Благојевић гласи: „Мој језик је црквенословенски.  Срце је моје живи извор ватре у  њему куца водни сат»!

                              Проф.др Димитрије Калезић,протојереј-ставрофор

   CURRICULUM VITAE

                                   Slavica Blagojević (Anisija Crepović)

                     Slavica Blagojević was born on 13th October, 1958. She lives in the village of Lešja in Mala Sveta Gora Leštijanska, Serbia.

                   She is a member of the Association of Writers of Serbia and president of the Literary community – Artist Settlement “Leštijanska pustinja”, Lešje. She has been director of the cultural gathering “Petrus Artist Settlement” in Lešje since 2004, director of the publishing house “Anisija”, Lešje, member of the Association of Haiku Writers of Serbia and Montenegro, Belgrade and member of the association of writers “Dr. Mirko Banjević”, Paraćin. Member of the Association for the Defense of the Cyrillic Alphabet „Dobrica Erić“, Belgrade.

                 Slavica Blagojević is also a member of the Journalist Association of Serbia and of the Journalist Association branch office Pomoravlje, Jagodina. She is the editor-in-chief and publisher of the e-journal for language, literature and culture “Petruška nastamba” Lešje. She is a contributing journalist for various journals: “Identitet”, Smederevo, “Nevskaja formula”,   Saint Petersburg, and an editor of the electronic journal for poetry and art “Petrusna nastaba”. She is a and editor-in-chief part-time contributing reporter for the weekly magazine “Novi put”, Jagodina.

                     Slavica Blagojević has been the Haiga painter on Chinese silk since 1991 and has been awarded for her poetry and painting.

                      She has been writing poetry and prose since her primary school and her works have been published in the journal “Novi Popovac”, Popovac. Her poems have been published in about fifty anthologies of poems and translated to Russian, Macedonian and English. She has so far published seven collections of poems, three of them containing haiku poetry. She writes reviews and illustrates books. Moreover, she writes poems, prose, haiku poetry, haibun, monographs and short stories, and she edits books.

                      Slavica Blagojević completed her voluntary military service and has the rank of the sergeant in the Army reserve. She is the lady knight of the Templar Order of Serbia OSMTH Belgrade. She completed the course for fashion models in Belgrade in 1976. 

                       Serbian writers awarded her an alias Anasija Crepović for the poen “A Pillar and a Branch” – Adam Puslojić. Her artistic opus is influenced by the mediaeval Petruška region.

                        The maxim of Slavica Blagojević is the following: “My language is Church Slavic. My heart is the living source of fire in which a water clock ticks!” 

            Биография:      Славица Благоевич (Анисия Црепович)

Славица Благоевич родилась 13  октября 1958 года. Живет в селе Лешье, близ монастырского комплекса XIV века, называемого «Малая Святая Гора Лештианская».  В Сербии.

Член Союза писателей Сербии в Белграде. Председатель литературного общества «Поселение художников Лештианская пустынь» (Лешье). С 2004 – директор фестиваля искусств «Петрус – обитель художников (серб. Петрус настамба уметника)» (Лешье). Член Общества хайдзинов Сербии и Черногории (Белград), Союза писателей «Д-р Мирко Баневич» (Парачин), общества «Кириллица» (Белград), общества в защиту кириллицы «Добрица Эрич» (Белград). Директор издательства „Анисия“, Лешье

Член Союза журналистов Сербии (Белград) и Содружества журналистов Поморавья (Ягодина). Постоянный сотрудник  публикуется в журналах: «Идентитет» (Смедерево) , „Невская формула“ (Санкт-Петербург). Гонорарный сотрудник еженедельной газеты «Нови пут» (Ягодина).   Главный редактор и издатель международного электронного журнала по языку, литературе и культуре “ Петрушка Настамба“.

С 1991 г. занимается живописью хайга. Лауреат премий в области поэзии и живописи.

Славица Благоевич начала писать стихи и прозу с первого класса начальной школы. Тогда же её первые литературные опыты были опубликованы в газете «Нови Поповац». Стихи С. Благоевич вошли более чем в 50 поэтических сборников и переведены на русский, македонский и английский языки. Поэтесса опубликовала семь сборников стихов, из них три в стиле хайку. Занимается иллюстрированием, рецензированием и редактированием книг, пишет стихи, поэмы, поэтические произведения в стиле хайку и хайбун, монографии и рассказы.

Отслужила добровольцем срочную службу, имеет звание сержанта запаса. В 1976 г. прошла курсы манекенщиц в Белграде.

Творческий псевдоним «Анисия Црепович» в честь монахини XV века дал ей поэт Адам Пуслоич в своем стихотворении-посвящении «И стуб и грана» (И ствол, и ветвь) при единогласном одобрении сербских писателей.

Основная область деятельности Славицы Благоевич – сохранение духовного наследия области Петрус в Сербии. Её девиз:  „Мой язык церковно-славянский. Мое сердце – живой источник огня, в нем дом  водяные часы“.

                                                    Проф. д-р Димитрие Калезич,           ставрофорный протоиерей

         

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *