Tanja Ajtić -Cordiale drive, Vancouver, BC,CANADA

Tanja Ajtić

Biography:

Tanja Ajtić was born in Belgrade, where she grew up and studied. She studied at the Faculty of Philology – Department of Serbian Language and Literature. She worked in administrative affairs at the Federal Court until the fall of 2002, when she continued to live with her family in Vancouver, Canada. She is a member of many groups and associations. Her poems and stories have been published more than  one hundred and seventy collections (books), anthologies, electronic books and magazines. Her poem have been published in in seven languages. In the spring of 2018, at the „Pegasus“ competition of the Literary Youth of Serbia, Belgrade, she won the award for printing the first book of poetry „Outlines of Love“. Her book was exhibited at the Book Fair in 2018 in Belgrade, as well as at the Book Salon in Toronto in 2019. She is represented in the Anthology among the 30 best writers for 2020 by the Association of Writers of Australia. She won first place, the award of authors from abroad in the Federation of BiH (2020) and the second prize in Great Britain from the Serbian Library in London, where the Anthology with the winners works was exhibited at the Mini Book Fair in Great Britain in 2020 as well as many other awards together with other authors. She is the winner of many awards and diplomas.

She is currently writing poetry, short stories, haiku, gogyoshi poetry as well as artistic graphics as a freelance artist. Hers art graphic were published in books and a magazine.

A poem of life
I would like my words to fly,

to be full of flowers,

to aroma wonderful
Let them have their beginning

and end in at least one day.
May they have the gift of heavenly life,

the gift of love and death.
I would like my words to fly, high to the sky,

to become tender to infinity,

to vibrate with feelings.
Ringing to roll in the vacuum of the century.
To sing the song of the birth of the world,

the song of warmth, the mothers of the earth
to become fireworks.
Rainbow colors to color the sky.
I would like time to stop,

just more bells to be heard.
May the hearts of all people experience

the blessing in the ecstasy of the word buds.
Let it awake good in people

in the unusual silence

of words and bells.
Echoes planet of silence and gaze.

Let them cut the sky.
Let the stars be seen during the day.
Let people promise themselves

that they wish the Sun well.  

Pesma života

Htela bih da mi reči lete, da budu pune cveća, da mirišu.

Neka bar u jednom danu imaju svoj početak i kraj.

Neka imaju dar života nebeskog, dar ljubavi i smrti.

Htela bih da mi reči lete, visoko do neba, do beskraja

da postanu nežne, da titraju od osećaja.

Zvonko da se kotrljaju u vakumu stoleća.

Da pevaju pesmu rađanja sveta, pesmu topline, majke zemaljske

da vatromet postanu.

Duginim bojama da oboje nebo.

Htela bih da vreme zaustave, samo još zvona da se čuju.

Neka, srce svih ljudi doživi blagoslov u ekstazi reči pupoljaka.

Neka se probudi dobro u ljudima u neobičnoj tišini reči i zvona.

Odzvanja planeta ćutanja i pogleda.

Neka preseku nebo.

Neka se danju vide zvezde.

Neka ljudi obaćaju sebi da dobro žele Suncu.

Actors

Stage of the world.

Everyone plays their roles.

Someone gets better, someone does not,

and gets on better or worse with what he has never been

but maybe he wanted.

Maybe he thought he would deceive himself

to make someone better than himself.

People don’t act someone that you are not

but you better try to peek into yourself.

Listen.

You may be surprised what your body is hiding in?

You do not need to be clowns.

Listen well.

Silence never sleeps.

Glumci

Pozornica sveta.

Svi glume uloge svoje.

Neko se bolje uživljava, neko ne

i bolje ili lošije

snalazi u onom što nije nikada ni bio

a možda je hteo.

Možda je mislio da zavaraće sebe

da boljeg od sebe stvori.

Ne glumite ljudi ono što niste

već bolje zavirite u sebe.

Oslušnite se.

Možda ćete se iznenaditi šta se u vašem telu krije?

Nije potrebno da budete pajaci.

Oslušnite dobro.

Tišina nikad ne spava.

Eternal curse

We like to emphasize splendor, significance, reputation and fame
rather than modesty, contrition and true love.
We want to give one thing a relief that catches the eye,
to be particulary emphasized.
And if we have relief maps, we don’t know how to measure.
We wander and saunter at night.
At night without dreams.
We postpone forgiveness and omissions.
We are postponing our payment deadline,
we also want to have a discount while we are paying,
and we would like to do everything to make it cheaper.
And paradise is not bought but deserved.

If we return everything we took
and wish forgiveness of sins, mercy and forgiveness,
to be forgiven we will feel the same.
After the main flowering, the flowers will bloom once again.
And we will survive.
Like being born again

the revival of classical antiquity
or more precisely freedom
and the creative human spirit under the influence of classical literature,
of art and philosophy in the Renaissance.

We will renew our lives
and fix and change it for the better.
We will refresh and rejuvenate.
We will look at hummingbirds that have bigger brain

in relation to the body of other birds.
Heart too.
These birds can fly
in all directions, as they please!
They can live for a long time by feeding on
flower nectar and candied water.
We, like them, are small but a lot is expected of us.

Rejection and refusal,
as a musical repetition of the same tone, the
opposite is an echo.
Everything will resonate.

Rejection and refusal happen to us
like breaks in a circus that clowns fill with their jokes.
We avoid the eternal curse
because there is always hope for a corrective exam
and a place under the sun for us.
We can be dignified,
be those who produce again,
which recreate.
We can multiply and experience

content to revive consciousness,

get a good voice again

for the person and respect, reputation and name.


It is never too late for natural things
to make us feel better.
It’s all in us
in our big hearts in the body of a small hummingbird.

We have everything you need!
Naturally!

Večito prokletstvo                

Volimo da ističemo sjaj, značaj, ugled i slavu

a ne skromnost, skrušenost i istinsku ljubav.

Želimo jednoj stvari da damo reljef tako da pada u oči,

da bude naročito naglašena.

I ako posedujemo reljefne karte mi se ne snalazimo u odmeravanju.

Lutamo i tumaramonoću.

Noću bez snova.

Odgađamo oproštaj i propuste.

Odlažemo naš rok plaćanja,

hoćemo i popust da imamo dok plaćamo

i sve bi da uradimo da prođemo jeftinije.

A raj se ne kupuje nego se zaslužuje.

Ako vratimo sve što smo uzeli

i zaželimo oproštaj grehova, milost i pomilovanje,

da nam se oprosti osetićemo se isto.

Posle glavnog cvetanja još jednom će cveće cvetati.

I mi ćemo opstati.

Kao ponovno rađanje,

preporod klasične starine

ili tačnije sloboda

i stvaralački čovečiji duh pod uticajem klasične književnosti,

umetnosti i filozofije u doba renesanse.

Obnovićemo naše živote

i popraviti i menjati ga na bolje.

Mi ćemo se osvežiti i podmladiti.

Gledaćemo kolibre koji imaju veći mozak

u odnosu na telo od drugih ptica.

Srce takođe.

Te ptice mogu da lete

u svim pravcima, kako im se hoće!

Mogu da žive dugo hraneći se

nektarom cveća i zašećerenom vodom.

Mi kao i oni, mali smo ali od nas se očekuje mnogo.

Odbacivanje i odbijanje,

kao muzičko ponavljanje istog tona,

suprotnost je odjek.

Sve će da odjekne.

Događaju nam se reprize i ponavljanje

kao pauze u cirkusu koje klovnovi ispunjavaju svojim šalama.

Izbegavamo večito prokletsvo

jer ima uvek nade za popravni ispit

i mesto pod suncem za nas.

Možemo biti dostojanstveni,

biti oni koji ponovo proizvode,

koji ponovo stvaraju.

Možemo se umnožiti i doživljenu

sadržinu ponovo oživeti sa svesti,

ponovo dobiti dobar glas

za čoveka i uvažavanje, reputaciju i ime.

Nije nikada kasno za prirodne stvari

da se mi osećamo bolje.

Sve je u nama

u našim velikim srcima u telu malog kolibrija.

Imamo sve što je potrebno!

Prirodno!

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *